Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về An toàn –  vệ sinh lao động,