Vào ngày 16/06/2015 công ty MTV Long Binh Tri Tôn đã tổ chức hội