Vào 16h ngày 15 tháng 01 năm 2016, Ban lãnh đạo cùng toàn thể